Termes i condicions de Les Roques Natura

“Contracte d’activitats”

Dades de l’Arrendador: Sergi Baijet Cañadó (d’ara endavant Les Roques Natura amb NIF 47938428B). Adreça postal: C/ Prat de la Riba, 38 (Arnes, Tarragona), o en conseqüència un dels empleats amb segell oficial de l’empresa o firma.
Ambdues parts reconeixen capacitat legal suficient per a otorgar el present contracte que es regeix per les següents estipulacions.

Consideracions de l’activitat:

1.- S’ha d’indicar als guies les dades importants que puguin condicionar el desenvolupament de l’activitat (al·lèrgies, medicacions, lesions, fòbies…).

2.- No s’acceptaran persones sota efectes d’alcohol, drogues o qualsevol estupefaent.

3.- L’activitat es realitza en un mitjà natural, la muntanya, que ha de ser respectat i que requereix d’una actitud cuidadosa amb el medi ambient.

4.- L’activitat es realitzarà en un entorn natural no controlat per la mà de l’home, per la qual cosa té uns riscos intrínsecs que no poden ser totalment controlats pel guia de l’empresa.

5.- M’han informat que l’activitat està dirigida per un guia titulat i es desenvolupa en el marc de les seves competències professionals.

6.- El guia de l’empresa dirigeix l’activitat, per la qual cosa s’han d’acatar les seves decisions durant el desenvolupament de la mateixa.

7.- M’han informat de l’activitat que farem, del lloc on es realitza, dels desplaçaments que requereix i de les seves característiques especials, així com dels requisits previs que requereixo per a poder participar.

8.- L’empresa lliurarà el material tècnic necessari per al desenvolupament de l’activitat. El material està en bon estat. Em comprometo a retornar-lo en el mateix estat en el qual me l’han proporcionat o a pagar el seu valor en cas de pèrdua o deteriorament.

9.- Conec el preu de l’activitat, el que inclou i el que no inclou.

10.- L’empresa m’ha informat que disposa d’un assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per als participants.

11.- M’han informat que tinc a la meva disposició una fulla de reclamacions.

12.- En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 2018, 25 de maig, de Protecció de Dades. “En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat en els casos en què hi hagi una obligació legal. Autoritza a LES ROQUES NATURA (NIF 47938428B) a fer servir comercialment imatges o vídeos dins de l’activitat que realitza per a ser publicats a la pàgina web i perfils en xarxes socials de l’empresa i filmacions destinades a difusió comercial (malgrat això, sempre li preguntaran abans de fer qualsevol foto). Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o sol·licitar-ne la supressió de dades, imatges o vídeos que vulgui. Responsable de guardar les seves dades: LES ROQUES NATURA (NIF 47938428B) C/ Prat de la Riba, 38 Arnes (Tarragona).

13.- Clàusula de Responsabilitat: Accepto lliurement signar aquest contracte, que he llegit sencerament i és l’únic existent entre les parts, arrendatari i LES ROQUES NATURA (NIF 47938428B).

Política de cancel·lació acceptada en realitzar la reserva (només en cas de pagament per endavant):

Si cancel·la abans de les darreres 72 hores, se li retorna l’import total pagat menys comissions bancàries gestió i despeses d’ocupació: 10€.

Si cancel·la durant les darreres 24 hores, es retorna el 50% de l’import abonat.

Si no acudeix a l’activitat, perd l’import pagat.